اداره امور اداری

گروه امور اداری دانشکده آموزش و پرورش علوم محض یک سه گانه از رئیس کالج و بخش های علمی آن است که مسئول همه چیز مربوط به مدیریت دانشکده و کارکنان شاغل در کالج، و ارتباط آن با دستیار رئیس امور اداری است.
بخش شامل واحدهای زیر است: 1- واحد کارکنان 2 – واحد بازنشستگی


3 – واحد مکاتبات