تقسیم بندی امور علمی

بخش امور علمی علاوه بر نظارت بر فعالیت علمی زنان و تدریس آقایان و همچنین پیگیری تحقیقات علمی چه برنامه ریزی شده و چه تکمیل شده و همچنین سازماندهی و پاسخ صندوق از اداره امور علمی ریاست دانشگاه، علاقه مند به پیگیری و سازماندهی همایش های علمی، سمینارها و جلسات بحث و گفتگو با هماهنگی گروه های علمی دانشکده است.