وظایف و وظایف انجام شده توسط بخش اطلاعات و روابط عمومی

  • پوشش تمام فعالیت های کالج، اخبار، ویرایش و انتشار آنها را در وب سایت کالج.
  • هماهنگی با کانال های ماهواره ای برای نشان دادن فعالیت های کالج و برجسته کردن تاثیر فعال آن در مفاصل مختلف جامعه.
  • با ارسال نشریات و اخبار با دانشگاه و وزارت ارتباط برقرار کنید.
  • شرکت در کنفرانس های سایر کالج ها در دانشگاه.
  • فعال کردن کار با مسئولان واحد رسانه ای در کالج های دیگر.
  • انجام وظایف روابط عمومی برای میهمانان از خارج و داخل دانشگاه.
  • انتشار اطلاعیه های کالج و دستورالعمل های رسمی برای رئیس.