وظایف بخش کامپیوتر و اینترنت

۱- ارائه خدمات اینترنتی در تمام بخش ها و بخش های دانشکده و پیگیری و نگهداری خطوط اینترنتی به صورت دوره ای.
2- مدیریت سالن اینترنت و ارائه خدمات لازم برای خدمت به دانشجویان و کمک به استفاده از مرور اینترنتی.
3- نگهداری منظم کامپیوترها و لوازم جانبی آنها از میزکارهای مختلف.
4- پیگیری و بروز رسانی وب سایت کالج.
۵- ارائه خدمات چاپ برای پژوهش، نامه های دانشگاهی، مجلات علمی و فرهنگی و همچنین طراحی و اجرای بیلبوردها و جلدهای مختلف.