یکی از مهم ترین وظایف بخش تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد به این قرار است:

1- پر کردن فایل های تقویمی دریافتی از ریاست دانشگاه/ بخش تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد (فایل تقویمی برای عملکرد کالج، پرونده ارزیابی عملکرد مدیران ارشد دانشگاه، پرونده ارزیابی اعضای هیئت علمی، پرونده ارزیابی عملکرد کارکنان، و هر فایل تقویمی دیگر) و بازگشت آن به تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد پس از اتمام.
2- گسترش فرهنگ مفاهیم ارزیابی کیفیت و عملکرد در آموزش عالی و نقش آن در خدمت فرد و جامعه و همچنین تلاش برای برگزاری سمینارها، جلسات منظم و کارگاه های کیفی و بالا بردن میزان آگاهی از فرهنگ تضمین کیفیت به منظور رسیدن به استانداردهای کیفیت بین المللی و با هماهنگی اداره تضمین کیفیت در ریاست دانشگاه.
3- شامل تدریس و کارکنان حرفه ای در دوره های نظری و عملی و شرکت در سمینارها و همایش های تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد دانشگاه.
4- تکمیل مطالعات و مقالات پژوهشی و ارائه پیشنهاداتی که تضمین کیفیت و عملکرد دانشگاه را بهبود بخشد.