واحد آموزشی، آموزشی و تربیتی با هدف بالا بردن سطح علمی و عملکردی اعضای دانشگاه در خدمت فرایند علمی و توسعه جامعه است. آموزش از طریق دوره های آموزش مداوم واژگان فرایند آموزشی است و نشان دهنده گسترش طبیعی تلاش های فرایند آموزشی در دانشگاه ها است که به عنوان یک کل نشان دهنده یک سیستم یکپارچه است که از طریق آن کارکنان آموزش دیده اند تا عملکرد خود را بهبود بخشند، صلاحیت و آموزش مداوم خود را بالا ببرند، پنجره گسترده ای را تشکیل می دهند که جامعه عراق از طریق آن به جلو نگاه می کند و از طریق دوره های آموزشی تخصصی که نیازهای کالج و جامعه محلی را برآورده می کند، با بخش های مختلف آموزشی و فنی خود تعامل مثبت دارد. هدف این واحد توسعه منابع انسانی اداری، حرفه ای و دانشگاهی در کالج و ارائه خدمات آموزشی به پارچ های مختلف جامعه از طریق تداوم در نوسازی و توسعه مواد آموزشی و روش های آموزشی مطابق با آخرین تحولات و نیازهای جامعه است.