بخش حساب ها تمام مسائل مالی دانشکده آموزش علوم محض را در دست گرفت که کار آن به موارد زیر می جوشد: ۱- تکمیل تمام کار مربوط به تکمیل و پرداخت حقوق اعضای هیئت
علمی.
2- تکمیل تمام کار بر روی حساب جاری برای هزینه های عملیاتی کالج.
3- اتمام کار بر روی حساب های نهایی سال مالی کالج.
4- تکمیل امور مالی مطالعه عصر با ثبت تمام دستگیری ها و پرداخت هزینه های مطالعه عصر.
*واحد واحد
1 – واحد حقوق و دستمزد
2 – واحد
صندوق 3 – واحد بودجه