کار بخش انبار این است که دریافت مواد خریداری شده به کالج و بررسی آنها و وارد کردن آنها را به سند ورود و سپس ارسال آنها را به سوابق خاص و همچنین به طور دوره ای موجودی مواد و مطابقت آنها را با سوابق و بایگانی مواد با ماشین حساب